Les TIC com a palanca d’impuls dels serveis

Anterior

21 març 2012 (Tecnologia i Coneixement, el camí del Estat del benestar del segle XXI- Cercle pel Coneixement- SEBAP)L'Economia dels Serveis és el nou paradigma pel desenvolupament global. Actualment representa prop del 60% del PIB mundial i, com veurem, és el segment de l'economia que utilitza més intensament les TIC.

El primer problema, a l'hora d'analitzar aquest segment de l'activitat econòmica, és la seva definició. La definició clàssica d'activitat industrial diu que és la que produeix bens emmagatzemables, resultat d'una cadena de subministraments, i que, conseqüentment, son susceptibles d'exportació. Però resulta que, per exemple, actualment el sector de Serveis representa un terç del total de les exportacions industrials a la OECD i que hi ha industries que produeixen software i continguts digitals no emmagatzemables.

L'impacte de les TIC al sector dels Serveis és desigual, segons el segment del sector de que es tracti. Anem doncs a analitzar aquests segments segons la classificació North American Industry Classification System (NAICS), però agrupats segons la seva finalitat en tres blocs.

El primer bloc el formen els Serveis Financers, es a dir, els que proporcionen les entitats finaceres, les asseguradores i les gestores de capital. Aquests serveis estan basats integrament a l’ús intensiu de informació   i, per tant, son els serveis a on les TIC tenen un paper més destacat. I en sentit invers, és pot dir que sense les TIC no hi haurien serveis financers com els coneixem actualment. Tot hi això, les diferencies, en l’utilització de les TIC a aquests serveis, entre països es molt considerable i, per tant, hi ha un important potencial de millora. Per altre banda, la major part de la innovació al Serveis Financers és deu també als avenços a les TIC, o estan suportats per ells. En aquests sentit es pot dir que les TIC son la palanca principal pel desenvolupament del sector de Serveis Financers.

Un Segon bloc el constitueixen els Serveis Socials i Personals, que engloben: l'educació, la salut i els serveis socials, l'administració pública, el turisme i restauració i l'oci i entreteniment.

Encara que sembli molt ampli i variat, totes aquestes activitats, tenen en comú que adrecen els seus serveis al gran públic, format per ciutadans, de diverses configurations polítiques, o per particulars, interessats per algunes modalitats d'aquests serveis. Per això, en tots els casos, a més de la provisió del Servei es necessària una forta capacitat de gestió de la propia provisió.

Aquesta capacitat de gestió està basada totalment en l'ús de la informació i, per tant, la seva eficiència està lligada a l’utilització intensiva de les TIC. En aquest sentit cal destacar la importància que tenen els portals per l'atenció al públic, no solsament per la millor eficiència del Sistema, sinó per la millora de la qualitat del servei proveït.

A molts dels serveis, d'aquest bloc, les TIC també juguen un important paper per la provisió dels propis serveis, com és el cas de l'Administració Pública i de bona part del oci i entreteniment, ja que estan basats en l’ús de l’informació.

També és interessant constatar que les TIC han ajudat de forma substancial a la transformació, que han fet els serveis d'aquest bloc, des d’uns Sistemes fortament artesanals a uns Sistemes de producció massiva de qualitat, com fa cent anys va fer el sector de la indústria manofacturera. El pas següent, d'aquesta evolució, va cap a la personalització dels productes i serveis, i això no més és possible que per la utilització intel·ligent de les TIC, com ho esta fent l'industria del automòbil o diversos portals de comerç electrònic. I sembla ser que seran els Serveis els que podran portar la davantera, en quest camí els propers anys, gràcies a la major capacitat per aprofitar les innovacions de les TIC.

El Tercer bloc el formen els Serveis Empresarials, es a dir: la comercialització, la distribució, emmagatzemament i reciclatge, els Serveis professionals i administratius, els de manteniment i seguretat, els de lloguer i leasing i els d'informació.

Aquests serveis en realitat corresponen a activitats complementaries del sector industrial que, en molts casos, han estat externalitzades. Freqüentment es parla de la davallada del sector industrial, i del creixement del sector Serveis, com un signe de maduresa de l'economia. El que és cert però, no com un indicador de substitució d'un sector per l'altre sinó, com un indicador de una reorganització interna del propi sector industrial. 

Als països de la OECD es calcula que un 22% del total dels Serveis s'incorporen a la producció industrial i a Catalunya, a un estudi més detallat, és calcula que el sector industrial més el dels Serveis per l'industria, representen un 59,1% del valor afegit brut i un 53,7% de locupació.

Aquests serveis representen importants externalitats econòmiques per la creació, o atracció, de noves empreses a un territori i son doncs doncs d'una importància cabdal. La majoria d'ells corresponen a la part de la activitat industrial més intensiva en informació i, conseqüentment, la part a on més les TIC poden millorar la seva eficiència.

Aquests Serveis es continuaran incrementant, al menys a les economies més desenvolupades, no solsament per la externalització abans comentada, sinó per l'increment de la activitat industrial en xarxa, que interrelaciona diverses industries i serveis per la producció dels bens corresponents. En aquest sentit les TIC tindran també un paper molt rellevant.

Finalment dintre d'aquest bloc figuren els Serveis de Tractament de la Informació que també és poden considerar, en una bona part, com industria. El que fa, com ja deiem al començament, que les fronteres entre el sector de Serveis i de l'Industria siguin cada vegada més borroses.


THE SERVICE ECONOMY IN OECD COUNTRIES, Anita Wölfl. OECD/Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII)

La Nova indústria: el sector central de l’economia catalana. – (Papers d’economia industrial; 26) Baró i Tomàs, Ezequiel I I. Villafaña Muñoz, Cinthya, 


© Josep Vila 2014